Интегрирани системи

Многообразието от различни системи, които се използват в съвременните сгради изисква използването на ефективна концепция за интегрирана сигурност. Само доброто взаимодействие и общия контрол гарантират максимална полезност и изключват възможните рискове.

WinGuard предлага ново решение на тази задача с възможностите си за работа в разнородна среда на основата на отворена архитектура. Системата може да обединява разнообразни локални технически системи за охрана и безопасност (за телевизионно видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване и пожарогасене, периметърна защита, входящ контрол, домофонни системи, паркинг - системи и други), както и отделни инсталации от сградната автоматика (отоплителни и вентилационни инсталации, осветление, оповестителни системи, асансьори и други), разработени от различни производители, в единен потребителски ориентиран интерфейс, който служи за централен оперативен и контролен блок.


1. Структура на системата
Интегрираната система за мониторинг WinGuard позволява визуализация и управление на събития,които постъпват от различни локални системи. WinGuard може да се разширява, както по отношение на работните станции, от които се извършва управлението, така и във връзка с контролираните системи чрез добавяне на необходимите за тази цел интерфейсни и функционални модули.

За обединяването на системите може да се използват теоретично неограничен брой работни станции, които са свързани в LAN мрежа, изградена на базата на Windows.

Мрежовата комуникация е изградена на основата на TCP/IP.

Системите, които ще се управляват от този софтуер може да бъдат свързани чрез различни работни станции, като е възможно свързването на до четири станции в една мрежа.

Локалните системи изпращат съобщения до работните станции, които са проектирани по начин, който позволява управлението на тези съобщения. Възможно е паралелно обработване на съобщенията. 


2. Функциониране на системата
Събитията (аларми, повреди и други) в свързаните системи, предизвикват съответни съобщения в WinGuard. Съобщенията се съхраняват по реда на тяхното постъпване и се изобразяват под формата на списък, от където може да се избират за по нататъшно обработване.

Една от основните задачи на WinGuard е да предостави на оператора разширена информация за отделните сигнали и да му помага при вземането на необходимите решения в конкретните случаи.

WinGuard подържа работата на отделните системи дори извън процеса на обработването на постъпващите съобщения. При работа на системата по определено предварително програмирано разписание, може да се отпечатват рапорти за определен период от време и други. Състоянието на отделните групи детектори или единични детектори може да бъде изобразявано ясно и директно да му се въздейства. Описаните действия може да се извършват при желание чрез използване на графика или текст с интерактивни символи.

Всички действия на оператора, (като например съобщения, изпратени или получени през използвания интерфейс) се протоколират от системата. Тези протоколи може да се показват чрез използването на уточняващи менюта и да се обобщават в свободно дефинирани рапорти заедно с информацията от архива.


3. Външен вид
Важна част от външния вид на WinGuard е главното меню с име:


В показана по-горе стандартната конфигурация, главното меню много прилича на основните менюта на други Windows приложения. За извикване на определени функции, в горната част на екрана са разположени ред с функционални бутони и ред с менюта. В лявата част на екрана е разположен т. нар. прозорец “Експлорер”, който изпълнява функциите на основен за обслужване и управление. В долната част екрана се намират т. нар. “Статус бар” с информация за състоянието на системата и прозорец със списък от съобщения за намиращите се в него текущи съобщения. В показаната по горе стандартна конфигурация може да се отворят един или повече прозорци с под - менюта. Вида на изобразявания прозорец може свободно да се конфигурира, като за различните операторски профили може да бъде различен.
4. Достъп до работа със системата

При стартиране на WinGuard първо се появява един точно определен “прост” прозорец, чрез който оператора може да се регистрира, да излезе от програмата или да получи информация за продукта и помощ, както е показано на фигурата по-долу.

Само след регистриране на потребителя е разрешен достъп до останалите функции на системата.

 

За всеки потребител са достъпни един или няколко профила за работа. За всеки от профилите предварително е дефинирана конфигурацията на екрана, както и правата за работа със системата. След регистрирането си потребителя може да избере за работа един от профилите, които са му достъпни. 
5. Области на приложение

Натрупаният опит при изграждането и експлоатирането на системи за мониторинг показва, че характерни области за тяхното използване са:

 

Контролни центрове за следене на трафика на:

 • магистрали;
 • тунели;
 • мостове;
 • ж. п. линии;
 • метро станции;

Частни / държавни контролни центрове на:

 • заводи;
 • летища;
 • гари;
 • банки;
 • паркинги;
 • административни сгради;

Публични / обществени контролни центрове на:

 • полиция;
 • противопожарна служба;
 • гражданска защита;
 • и други.6. Реализирани проекти

Досега са реализирани проекти и са внедрени системи за мониторинг WinGuard в редица страни по света, някои от които са: Австрия, Германия, България, Египет, Люксембург, Филипините, Холандия, Чехия и други.

 

audio-factor.com © 2012 Всички права запазени!

Created by Vlaevski.com